జనసేన పార్టీలో క్రియాశీలక సభ్యులుగా చేరండి

కులాలను కలిపే ఆలోచనా విధానంతో, మత ప్రస్తావనలేని రాజకీయ విధానంతో, భాషలను గౌరవిస్తూ, సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను కాపాడుతూ, ప్రాంతీయతను విస్మరించని జాతీయవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, అవినీతి రహిత సమాజ స్థాపనే ద్యేయంగా, పర్యావరణ పరిరక్షణకు పెద్ద పీట వేస్తూ ఆరోగ్యవంతమైన సమ సమాజాన్ని భావి భారత పౌరులకు అందించే మహోన్నత లక్ష్యంతో ఏర్పడిన జనసేన పార్టీలో క్రియాశీలక సభ్యులుగా చేరి, మన రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మచుకునే ప్రయత్నంలో భాగస్వాములు కావలసిందిగా జనసేనపార్టీ ప్రకాశం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మరియు దర్శి … Read more